ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการสมัครสมาชิก

คณะกรรมการสมาคม

ข้อบังคับของสมาคม

 

 

 

 

 


 
*****ยินดีต้อนรับสู่สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย*****  
ข่าวประชุมวิชาการ/อบรมต่างๆ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับ
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง
 เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และปาฐกถาพิเศษ เรื่องการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓

"จิตวิทยาเชิงบวกกับความรัก" การเสวนาเชิงวิชาการโดย อาจารย์ ดร. ณัฐสุดา เต้พันธ์ และอาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ ร่วมกับ แขกรับเชิญพิเศษ และมอบรางวัลผลงานวิจันดีเด่น

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

 
 

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ศูนย์วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร.02-434-5939 e-mail : thaipsycom@thaipsy.com